Školská jedáleň

ORGANIZÁCIA PRI STRAVOVANÍ
Strava sa deťom podáva 3x denne – desiata, obed, olovrant v pevne stanovenom čase. Medzi podávaním jedla sa dodržiava trojhodinový interval. Podávanie stravy je nasledovné:
DESIATA:

  • I. zmena: 08.15 hod.
  • II. zmena: 08.40 hod.
  • III. zmena: 09.00 hod.

OBED:

  • I. zmena: 11.10 hod.
  • II. zmena: 11.40 hod.
  • III. zmena: 12.10 hod.

OLOVRANT:

  • I. zmena: 14.15 hod.
  • II. zmena: 14.40 hod.
  • III. zmena: 15.00 hod.

 Jedálny lístok nájdete na www.eskoly.sk

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľ materskej školy a pedagogickí zamestnanci v príslušnej triede. Pedagogickí zamestnanci vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov, aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Podľa vyspelosti detí sa pedagogický zamestnanec rozhodne k podaniu kompletného príboru.

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin:

od 01.07. do 26.07.2019

bude MŠ

Z A T V O R E N Á !!!

Náhradná MŠ - MŠ Jarná v Košiciach.

Prevádzka v MŠ bude obnovená v redukovanom (prázdninovom) režime dňa 29.07.2019.

Školský rok 2019/2020 začne 02.09.2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie