obrazok
obrazok

Materiálne zabezpečenie

Materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.

Zamerianie školy

Zameranie materskej školy je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M.Montessori. Pedagogickí zamestnanci sú schopný plniť nadštandardné úlohy s plnou zodpovednosťou a láskou k deťom.

Vlastný cieľ

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do skupiny a kolektívu.

Najnovšie novinky

Usmernenie z 26.01.2021

Usmernenie z 26.01.2021

USMERNENIE

zriaďovateľa MŠ

v pôsobnosti MČ KE - Staré Mesto

zo dňa 26.01.2021

Zmena - jesenné prázdniny

Zmena - jesenné prázdniny

Vážení rodičia,

 

na základe nového Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 27.10.2020 a nového Usmernenia starostu MČ KE – Staré Mesto Vám oznamujeme, že Materská škola bude počas jesenných prázdnin

– 30.10.2020; 02.11.2020; 06.11.2020 a 09.11.2020

v PREVÁDZKE.

 

Prosíme rodičov o súčinnosť,  rodičia nezamestnaní alebo na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii ponechali dieťa doma.

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

Vážení rodičia,

 

uvádzame linky, kde sú uvedené všetky aktuálne opatrenia.

BUĎME ZODPOVEDNÍ.

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

 

Jesenné prázdniny - usmernenie

Jesenné prázdniny - usmernenie

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 a Usmernenia starostu MČ Košice - Staré Mesto zo dňa 26.10.2020 budú jesenné prázdniny pre všetky školy v termínoch: 30.10.2020; 02.11.2020; 06.11.2020 a 09.11.2020.

Z tohto dôvodu bude v týchto termínoch prerušená prevádzka materskej školy.

Zmeny v podmienkach prijímania detí na školský rok 2020/2021

Zmeny v podmienkach prijímania detí na školský rok 2020/2021

 

 

Opatrenie MŠVVaŠ

Opatrenie MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

na základe opatrení MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 uviedol minister školstva, že škola a predškolské zariadenia ostávajú naďalej

zatvorené až do odvolania. 

Dana Harvanová, riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto, Vám týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobností detí a po nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Odbor hygieny detí a mládeže prerušujeme prevádzku MŠ od 10.03.2020 do 13.03.2020

 

Materská škola bude otvorená v pondelok 16.3.2020.

 

 

Košice, 09.03.2020                                                      Dana Harvanová

                                                                                     riaditeľka školy

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie