obrazok
obrazok

Materiálne zabezpečenie

Materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.

Zamerianie školy

Zameranie materskej školy je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M.Montessori. Pedagogickí zamestnanci sú schopný plniť nadštandardné úlohy s plnou zodpovednosťou a láskou k deťom.

Vlastný cieľ

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do skupiny a kolektívu.

Najnovšie novinky

Karneval

Karneval

23.01.2020

od 9.30 hod.

 

sa v našej materskej škole uskutoční detský karneval s ujom Ľubom spojený s fotením. Fotenie začína o 08.00 hod.

 

Tešíme sa na stretnutie s maskami.

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

v čase vianočných prázdnin

23.12.2019 - 07.01.2020

bude naša materská škola ZATVORENÁ!!!

 

Náhradná MŠ bude materská škola na Jarnej ulici v Košiciach.

 

Tešíme sa na Vás 08.01.2020 (streda).

 

Veselé sviatky.

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

 

 

       

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie