Organizácia a vekové zloženie tried

ORGANIZÁCIA TRIED A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľka školy určí pre každú triedu v materskej škole triednu učiteľku (§ 8 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.). Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

             

PREVÁDZKA TRIED, SCHÁDZANIE A ROZCHÁDZANIE DETÍ

V čase od 6.30 - 7.10 hod. sa deti schádzajú v triede službukonajúcej učiteľky.

Od 7.10 hod. sa začína prevádzka vo všetkých triedach.

O 16.10 hod. sa končí prevádzka v štyroch triedach.

Od 16.10 – 17.00 hod. je prevádzka v triede službukonajúcej učiteľky.

 

PREBERANIE DETÍ

Dieťa od zákonných zástupcov preberá pedagogický zamestnanec, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdania zákonnému zástupcovi (inej splnomocnenej osobe), alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý ho v práci strieda.

Deti preberajú z materskej školy zákonní zástupcovia, alebo splnomocnená osoba na základe písomného splnomocnenia. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópia úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku školy.

 

Najnovšie novinky

Oznam o prerušení prevádzky

Oznam o prerušení prevádzky

Materská škola je v termíne

od 23.10.2021 do 02.11.2021 z dôvodu stavebných prác na odstraňovaní havárie

 Z A T V O R E N Á!!

 

Ďakujem za pochopenie.

Voľné pracovné miesto na zástup PN

Voľné pracovné miesto na zástup PN

Riaditeľka MŠ príjme na zastupovanie učiteľku MŠ počas PN s nástupom ihneď.

Vzdelanie:

  • úplné stredoškolské vzdelanie  - učiteľstvo pre materské školy
  • vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementrárna pedagogika

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu mspa@mspa.sk, prípadne doručiť osobne na adresu školy.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • profesijný životopis
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

OZNAM

OZNAM

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, Vás žiadame o poskytnutie informácií, najneskôr do 05.08.2021 (e-mailom alebo telefonicky), a to:

Celý oznam: tu

Zmena č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022

Zmena č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022

Termín zápisu:

 OD 01.05.2021 DO 16.05.2021

 

V prílohe nižšie predkladám zmenu č. 1 k zápisu na školský rok 2021/2022. Podmienky prijatia a tlačivo (môže byť aj iný formát) ostávajú v platnosti.

Zápis na rok 2021/2022

Oznam - spádové ulice

Príloha k zápisu.pdf - zmena č. 1

 

Papierová prihláška:

Žiadosť o prijatie.pdf

 

Elektronická prihláška:

UPOZORNENIE: Elektronická prihláška bude sprístupnená 01.05.2021 - t.j. začiatok termínu na zápis. Do elektronickej prihlášky sa dá vložiť scan - na oscanovanie potvrdenia od lekára. V papierovej prihláške sú predvyplnené údaje pre lekára, môžete si vytlačiť druhú stranu papierovej prihlášky a vypísanú a potvrdenú lekárom oscanovať do elektronickej prihlášky, prípadne poslať poštou alebo vhodiť do schránky materskej školy ako prílohu k elektronickej prihláške; alebo Vám lekárka vypíše potvrdenie podľa svojich podmienok.  Ďakujem za porozumenie.

https://park.edupage.org/register/

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

COVID 19 a usmernenia pre materské školy

Vážení rodičia,

 

uvádzame linky, kde sú uvedené všetky aktuálne opatrenia.

BUĎME ZODPOVEDNÍ.

 

Dana Harvanová

riaditeľka školy

 

Opatrenie MŠVVaŠ

Opatrenie MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

na základe opatrení MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 uviedol minister školstva, že škola a predškolské zariadenia ostávajú naďalej

zatvorené až do odvolania. 

Dana Harvanová, riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto, Vám týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobností detí a po nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Odbor hygieny detí a mládeže prerušujeme prevádzku MŠ od 10.03.2020 do 13.03.2020

 

Materská škola bude otvorená v pondelok 16.3.2020.

 

 

Košice, 09.03.2020                                                      Dana Harvanová

                                                                                     riaditeľka školy

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie