Organizácia a vekové zloženie tried

ORGANIZÁCIA TRIED A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľka školy určí pre každú triedu v materskej škole triednu učiteľku (§ 8 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.). Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

             

PREVÁDZKA TRIED, SCHÁDZANIE A ROZCHÁDZANIE DETÍ

V čase od 6.30 - 7.10 hod. sa deti schádzajú v triede službukonajúcej učiteľky.

Od 7.10 hod. sa začína prevádzka vo všetkých triedach.

O 16.10 hod. sa končí prevádzka v štyroch triedach.

Od 16.10 – 17.00 hod. je prevádzka v triede službukonajúcej učiteľky.

 

PREBERANIE DETÍ

Dieťa od zákonných zástupcov preberá pedagogický zamestnanec, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdania zákonnému zástupcovi (inej splnomocnenej osobe), alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý ho v práci strieda.

Deti preberajú z materskej školy zákonní zástupcovia, alebo splnomocnená osoba na základe písomného splnomocnenia. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópia úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku školy.

 

Najnovšie novinky

ZMENA

ZMENA

Vážení návštevníci stránky,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 15.01.2022 budú všetky informácie zverejňované na novej webstránke

 

park.edupage.org