Najnovšie novinky

Zmeny v podmienkach prijímania detí na školský rok 2020/2021

Zmeny v podmienkach prijímania detí na školský rok 2020/2021

Riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2020/2021
sa uskutoční v dňoch:


od 30.04.2020 do 31.05.2020


Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonného zástupcu, BEZKONTAKTNE: elektronickou formou – žiadosť o prijatie zašlete e-mailom na zapis2020@centrum.sk, písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy.


Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, avšak zákonní zástupcovia dodatočne predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať riadnu MŠ s ohľadom na jeho fyzické a duševné zdravie.

Deti budú prijaté od septembra len na adaptačný pobyt.


Podmienky prijatia:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..
Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý bol schválený pod č. 2019/18881:1-A1010.

Uvedený materiál môžete nájsť na stránke MŠ SR:

https://www.minedu.sk/data/files/9272_prijimanie-deti-na-predprimarnevzdelavanie_aktualizacia_december2019_final.pdf

Košice, 06.04.2020

Dana Harvanová, v.r.
riaditeľka školy

Opatrenie MŠVVaŠ

Opatrenie MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

na základe opatrení MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 uviedol minister školstva, že škola a predškolské zariadenia ostávajú naďalej

zatvorené až do odvolania. 

Dana Harvanová, riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto, Vám týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobností detí a po nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Odbor hygieny detí a mládeže prerušujeme prevádzku MŠ od 10.03.2020 do 13.03.2020

 

Materská škola bude otvorená v pondelok 16.3.2020.

 

 

Košice, 09.03.2020                                                      Dana Harvanová

                                                                                     riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

 

 

       

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie