Zameranie školy

Zameranie materskej školy je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M.Montessori (ďalej len „M.M.“). Pedagogickí zamestnanci majú ukončené vzdelanie a medzinárodný certifikát pedagogiky M.M. a sú schopné plniť nadštandradné úlohy s plnou zodpovednosťou a láskou k deťom.

Budeme dbať na uplatňovanie tzv. vedúcej maximy pedagogickej teórie M.M., ktorá znie: „Pomôž mi, aby som to urobil sám“:

-  vytvoríme podmienky pre slobodnú činnosť detí, ktorá ich bude vnútorne zdokonaľovať a viesť k úspechu,

- budeme dbať, aby deti mali možnosť uplatniť svoje potreby, záujmy prameniace z hlbokej vnútornej prirodzenosti s cieľom aktívne poznávať, upevňovať a preverovať vlastnú zdatnosť,

- zvláštnu pozornosť zameriame na individuálny rozvoj konkrétneho dieťaťa, obzvlášť princíp koncentrácie v slobodne zvolenej činnosti stimulovanej prostredím,

-  vzťah dieťa – učiteľ bude založený na dôvere, láske, ohľaduplnosti, vzájomnej úcte a hlbokej zodpovednosti za jeho výchovu,

-  výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania . Podporovať aktívnu účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti. Viesť deti k sebarealizácii a sebaprezentácii a vzájomnému hodnoteniu,

-  podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emcionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Ako didaktické pomôcky efektívne využívať digitálne technológie, ktoré má materská škola k dispozícií s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku,

- v rámci aktivít MŠ budeme rozvíjať podporné – vzdelávacie projekty MŠ a skvalitniť kognitívne a grafomotorické kompetencie dieťaťa predškolského veku pred vstupom do ZŠ.

Najnovšie novinky

ZMENA

ZMENA

Vážení návštevníci stránky,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 15.01.2022 budú všetky informácie zverejňované na novej webstránke

 

park.edupage.sk