Zameranie školy

Zameranie materskej školy je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M.Montessori (ďalej len „M.M.“). Pedagogickí zamestnanci majú ukončené vzdelanie a medzinárodný certifikát pedagogiky M.M. a sú schopné plniť nadštandradné úlohy s plnou zodpovednosťou a láskou k deťom.

Budeme dbať na uplatňovanie tzv. vedúcej maximy pedagogickej teórie M.M., ktorá znie: „Pomôž mi, aby som to urobil sám“:

-  vytvoríme podmienky pre slobodnú činnosť detí, ktorá ich bude vnútorne zdokonaľovať a viesť k úspechu,

- budeme dbať, aby deti mali možnosť uplatniť svoje potreby, záujmy prameniace z hlbokej vnútornej prirodzenosti s cieľom aktívne poznávať, upevňovať a preverovať vlastnú zdatnosť,

- zvláštnu pozornosť zameriame na individuálny rozvoj konkrétneho dieťaťa, obzvlášť princíp koncentrácie v slobodne zvolenej činnosti stimulovanej prostredím,

-  vzťah dieťa – učiteľ bude založený na dôvere, láske, ohľaduplnosti, vzájomnej úcte a hlbokej zodpovednosti za jeho výchovu,

-  výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania . Podporovať aktívnu účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti. Viesť deti k sebarealizácii a sebaprezentácii a vzájomnému hodnoteniu,

-  podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emcionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Ako didaktické pomôcky efektívne využívať digitálne technológie, ktoré má materská škola k dispozícií s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku,

- v rámci aktivít MŠ budeme rozvíjať podporné – vzdelávacie projekty MŠ a skvalitniť kognitívne a grafomotorické kompetencie dieťaťa predškolského veku pred vstupom do ZŠ.

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

 

 

       

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie