Organizácia školy

06.30 – 07.15

otvorenie MŠ, schádzanie detí v stretávacej triede; (každé dva týždne sa stretávacia trieda mení)

07.15 – 08.30

hry a činnosti podľa výberu detí, privítanie deti na elipse, zdravotné cvičenia

08.30 – 09.00

osobná hygiena, desiata

09.00 – 10.10

dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

10.10 – 11.10

osobná hygiena, pobyt vonku

11.10 – 12.00

osobná hygiena, obed

12.00 – 14.20

odpočinok

14.20 – 14.40

osobná hygiena, olovrant

14.40 – 16.00

popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity; hry a činnosti podľa výberu detí; krúžkové činnosti

16.00 – 17.00

príchod detí do stretávacej triedy, hry a činnosti podľa výberu detí

 

Krúžková činnosť

 

-          edukačná aktivita v cudzom jazyku (utorok, štvrtok) – podľa záujmu detí

-          aerobic v I. tr. (pondelok a streda) – podľa záujmu detí

-          hudobno-pohybový krúžok (utorok a štvrtok) – podľa záujmu detí

 

ORGANIZÁCIA V ŠATNI

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia, ktorí po vstupe do budovy materskej školy použijú ochrannú obuv. Šatňa je zriadená v jednej miestnosti, v ktorej v pravej polovici majú šatňu deti I. a III. triedy a vľavo deti II. a IV. triedy. Pri prezliekaní a odkladaní veci na vešiak vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok vo vreckách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca. Za poriadok a estetickú úpravu šatne, ako aj za hygienu a uzamknutie vchodu zodpovedá prevádzkový zamestnanec. 

ORGANIZÁCIA V UMYVÁRNI

Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, prípadne zubnú kefku označenú menom. Za pravidelné čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti pedagogického zamestnanca, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagogický zamestnanec príslušnej triedy.

POBYT DETI VONKU

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora alebo vychádzky, spontánne hry, hrové a iné výchovno-vzdelávacie činnosti bohaté najmä na pohyb. Môže tu byť zaradená edukačná aktivita, ak je v rámci nej z obsahového hľadiska rôznym spôsobom zastúpené napr. oboznamovanie s prírodou a prírodnými javmi. V záujme zdravého psychosomatického vývinu dieťaťa sa pobyt vonku realizuje každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.

Počas pobytu detí vonku je pedagogický zamestnanec povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4-5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte deti alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka materskej školy zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky, deti vo veku od 3-4 rokov sa uskutoční vychádzka len za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Pri prechode cez komunikáciu pedagogický zamestnanec dbá, aby previedol deti cez cestu bezpečne. Učiteľka vchádza do vozovky prvá, postaví sa do stredu komunikácie a STOP terčíkom zastaví dopravu, až potom prevedie deti na druhú stranu komunikácie. Učiteľka stojí v strede komunikácie, pokiaľ neprejde posledné dieťa. Vozovku opúšťa posledná. Prvá a posledná dvojica detí je označená výstražnou vestou.

ORGANIZÁCIA POČAS PREPRAVY AUTOBUSOVOU DOPRAVOU (VÝLETY, EXKURZIE)

Na prepravu detí počas výletu, exkurzie možno využiť verejnú dopravu. Spravidla sa zabezpečuje a preprava samostatne objednaným autobusom. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe PPŠ najviac na jeden deň v týždni s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva v daný deň priamu prácu s deťmi. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít a doloží písomný informovaný súhlas zákonných zástupcov detí s účasťou detí a možnosťou autobusovej prepravy.

Pri nástupe do autobusu pomáha jeden pedagogický zamestnanec nastupovať deťom a organizuje umiestnenie detí na miesta, ďalšie sústreďujú deti pred autobusom a dbajú o bezpečnosť detí – pri výstupe v obrátenom poradí. Deťom s nevoľnosťou pred cestou poskytnú po dohovore s rodičmi lieky proti kinetóze a majú k dispozícii igelitové vrecká. Pedagogickí zamestnanci dbajú o to, aby sa deti povyzliekali z vrchného odevu, a tým sa zamedzilo prehriatiu organizmu. Deti počas cesty nekonzumujú žiadnu stravu.

Pri organizovaní výletov platia všetky bezpečnostné opatrenia ako pri pobyte vonku.

ORGANIZÁCIA PRI ODPOČINKU

Popoludňajší odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5 – 6 ročnými, sa odpočinok postupne zaraďuje už len v menšom rozsahu. Zvyšnú časť odpočinku možno venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam (čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských, najmä animovaných filmov).

Počas  popoludňajšieho odpočinku na lôžku dbá pedagogický zamestnanec na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

ORGANIZÁCIA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI A NADŠTANDARDNEJ ČINNOSTI

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť, alebo cudzí lektori, ktorý majú odbornú spôsobilosť. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
Počas školského roka prebieha činnosť následovných krúžkov:

-          krúžok anglického jazyka

-          krúžok detského aerobicu

-          hudobno-pohybový krúžok

Organizácia krúžkov je nasledovná:

Krúžok anglického jazyka:

-          frekvencia krúžku: 2x týždenne v pondelok a streda pre 3. a 4. a 5. triedu

-                                      2x týždenne v utorok a štvrtok pre 1. a  2. triedu

Krúžok detského aerobicu:

-          frekvencia krúžku: 2x týždenne v pondelok a stredu

Hudobno-pohybový krúžok:

- frekvencia krúžku: 2x týždenne v utorok a štvrtok

Návštevy knižnice:

-          frekvencia návštev: 1x za 2 mesiace podľa dohody s knižnicou

-          knižnicu navštevujú 5-6 ročné deti

Plavecký výcvik:

Materská škola, ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti, v spolupráci s plaveckou školou AQUA pravidelne organizuje pre deti 5-6 ročné plavecký výcvik.

Preprava na výcvik je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou.

Počas plaveckého výcviku učiteľky príslušných tried zodpovedajú za prípravu detí na samotný kurz (t.j. cestujú s deťmi v pristavenom autobuse, čakajú s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáhajú im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádzajú ich na toaletu.) V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.

Pri plaveckom výcviku zabezpečí riaditeľka školy počet pedagogických zamestnancov takto: najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca (§ 7 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.)

Plavecký výcvik je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu každého zúčastneného dieťaťa.

Najnovšie novinky

ZMENA

ZMENA

Vážení návštevníci stránky,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 15.01.2022 budú všetky informácie zverejňované na novej webstránke

 

park.edupage.org