Zápis na školský rok 2020/2021

Riaditeľka materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto oznamuje,
že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2020/2021 sa uskutoční v dňoch:

04.05.2020 – pondelok 08.00 – 12.00 hod.
05.05.2019 – utorok 12.00 – 16.00 hod.
v budove materskej školy.


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.), nie staršie ako tri týždne.

Podmienky prijatia:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..
Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu
Ministerstva školstva „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý bol schválený pod č. 2019/18881:1-A1010. Uvedený materiál môžete nájsť na stránke MŠ SR:
https://www.minedu.sk/data/files/9272_prijimanie-deti-na-predprimarnevzdelavanie_
aktualizacia_december2019_final.pdf

 

Košice, 26.02.2020

Dana Harvanová, v.r.
riaditeľka školy

 

Vzor prihlášky.doc