Povinnosti rodičov k nástupu od 01.09.2020

Vážení rodičia,

zverejňujeme pokyny k nástupu detí od 2.9.2020.

Druhá vlna Covid-19 prináša so sebou opatrenia, ktoré musíme a chceme v našej MŠ dodržiavať, aby sme zabránili šíreniu Corony.

Prosíme o dôsledné dodržiavanie pokynov a pravidiel!!!

Príchod do MŠ je v čase od 6:30 hod. do 7:55 hod.

O 8:00 hod. sa budova MŠ zatvára!!!

Materská škola je otvorená do 16.30 hod.

Príďte prosím v dostatočnom časovom predstihu, lebo budova MŠ sa zamyká o 16:30 hod.

 

Výňatok zo spracovaného záväzného dokumentu pre rodičov:

Opatrenia smerujú z odporúčania Úradu verejného zdravotníctva – princíp

ROR Rúško –Odstup –Ruky

 

Povinnosti a požiadavky pre rodičov:  - opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID 19

Prevádzka MŠ bude prebiehať za prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok a  opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Ministerstvom školstva.

Uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia od 16.9. do 23.9.2020

ČAS PREVÁDZKY : 6.30 -16.30   ( o 8.00 hod. sa školy uzatvárajú, aj školský areál)

 • Otvorené budú všetky triedy v čase celodennej prevádzky – bez zberných tried.
 • Deti do MŠ nenosia vlastné uteráky – do odvolania
 • Posteľné prádlo sa bude vymieňať 1-krát týždenne: V utorok – 1, 2, 3 trieda ; Vo štvrtok – 4, 5 trieda 
 • Školy - Neorganizovať hromadné otvorenie školského roka.
 • Telocvične a priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a to takto:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy – učiteľke.
 • Dodržiava všetky pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie byť dlhší ako 15 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v šatni.
 • Dieťa môže sprevádzať vždy LEN JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA.
 • Do budovy školy rodiča (zákonného zástupcu) púšťa určený zamestnanec, ktorý vydá pokyn na  vykonanie dezinfekcie rúk ) a zároveň dohliada a koordinuje počet vstupujúcich ľudí do budovy MŠ. Minimalizuje aj pohyb osôb pred vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (dodržiava nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfikuje si ruky).
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho vešiačika.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).

Tlačivá majú p. učiteľky pripravené – netlačte si ich!

 • Vytvorená trieda  sa nebude  meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Iba vo výnimočnom prípade a to takto : Riaditeľka materskej školy rozhodne vykonať zmenu. Toto rozhodnutie vykoná riaditeľka školy vo výnimočnom prípade nie z dôvodu poklesu detí, ale aj z dôvodu ochorenia zamestnancov, a inej ich neprítomnosti na pracovisku. 

Ďalšie pokyny:

 • Dieťa prináša a preberá z MŠ zákonný zástupca, ktorý zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič - ZABEZPEČIŤ 1 ks rezervné rúško svojmu dieťaťu, uložiť vo vešiačiku.
 • Zákaz nosenia hračiek alebo iných pomôcok, materiálu  z domu.
 • Vo vešiaku môžete byť len náhradné oblečenie – prežehlené a uložené v obale.
 • Zákaz nosiť deťom – potraviny, sladkosti, fľaše s vodou.
 • Poplatky sa uhrádzajú od 1.9. – za MŠ a stravu – prosíme o dodržiavanie dátumu splatnosti.
 • Rodičom sa z epidemiologických a hygienických dôvodov zakazuje nosiť akékoľvek balené sladkosti, neorganizujeme žiadne spoločné oslavy – narodeninové, meninové dni.
 • Po prevzatí dieťaťa zo šatne ( nie viac ako 15 minút) je zakázané zdržiavať sa na školskom dvore.
 • Zákaz ostávať na školskom dvore a zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom.
 • V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora ( kde je učiteľka so svojou skupinou v určených zónach – opúšťa areál školského dvora.

Neprítomnosť dieťaťa nie je potrebné hlásiť.

 • Ak Vaše dieťa nebude prítomné v triede do 8:00 hod., v evidencii dochádzky bude automaticky odhlásené.
 • V prípade že výnimočne potrebujete ísť s dieťaťom napr. na krv k lekárovi, túto skutočnosť nahlásite deň vopred učiteľkám v triede a Váš neskorší príchod bude akceptovaný.

Vylúčenie a ukončenie dochádzky z MŠ - opatrenia:

 • Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia, bude písomne dieťa vylúčené z MŠ, (neplatenie poplatkov, neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu príchodu dieťaťa do MŠ ako aj neprevzatie dieťaťa pri ukončení dochádzky, neoznámené a utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa.)

 

                                                                              Dana Harvanová

                                                                              Riaditeľka školy, v.r.